You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Milieu

Milieu

Milieubewustzijn:

Wij doen er alles aan om milieuvriendelijk te kweken.
Onkruid wordt in de eerste plaats mechanisch bestreden. Wat betreft de bestrijding van ziekten en plagen gaan wij gericht handelen door onze eigen waarnemingen in de kwekerij met die van het waarschuwingssysteem te vergelijken.

Onze labels

MPS

Onze inspanningen terzake worden sinds 2000 beloond met een MPS-A-kwalificatie.

Milieu

Wat is MPS ?

Milieu Project Sierteelt is een internationale, geaccrediteerde milieustandaard, gebaseerd op registratie van een aantal milieuthema's. MPS heeft als doel de milieubelasting op de deelnemende bedrijven tot een minimum te beperken. Ze stimuleert de milieubewuste teelt van planten, uitgangsmateriaal en boomkwekerijproducten van inmiddels duizenden deelnemers over de hele wereld. Aan het programma doen niet alleen kwekers mee, maar ook handelaren en detaillisten. Gezamenlijk spannen zij zich in voor een betere leefomgeving en boeken zij belangrijke milieuwinsten.

Waarom MPS ?

 • Milieu- en sociaal verantwoorde teelt.
 • Deelname gehele keten: van teler tot bloemist
 • Inspelen op groeiend milieubewustzijn
 • Internationale standaard
 • Effectief registratiesysteem
 • Profilering via kwalificatie en vignet
 • Geaccrediteerde kwalificaties
 • Meetbare resultaten

De milieuthema's:

Onze boomkwekerij registreert elke 4 weken het verbruik van volgende milieuthema's:

 1. Gewasbeschermingsmiddelen:
  • Verplichte registratie van alle gewasbeschermingsmiddelen
  • Beperkte lijst van toegelaten middelen
  • Controle op gewasbeschermingsmiddelen, gebruikte hoeveelheden en residu. Inzet biologische middelen, bestrijders en mechanische onkruidbestrijding wordt gestimuleerd
  • Specifieke normen per gewasgroep
 2. Meststoffen:
  • Verplichte registratie van alle meststoffen
  • Efficiënt gebruik wordt gestimuleerd
  • Controle op meststoffen en hoeveelheden
 3. Energie:
  • Verplichte registratie van alle energiebronnen
  • Efficiënt gebruik en duurzame energie worden gestimuleerd
  • Normen voor, en controle op energiegebruik
 4. Afval:
  • Stimuleren van adequaat afvalmanagement en natuurlijke compostering
  • Controle op afvalscheiding

MPS biedt maatwerk:

 1. Kopers:
  Handelaren die bewust MPS-producten inkopen en aan de eisen van MPS voldoen, kunnen als MPS handelaar erkend worden. Met deze erkenning kan een handelaar inspelen op een groeiende vraag vanuit de markt. Een MPS-handelaar mag het MPS-vignet gebruiken bij de wederverkoop.
 2. Detaillisten:
  Detaillisten die bewust een bepaald percentage MPS-producten inkopen en die aan de eisen van de MPS voldoen, kunnen als MPS-detaillist erkend worden. MPS-detaillisten spelen hiermee in op een groeiend milieubewustzijn en kunnen de klant een "groener" alternatief bieden.

Kwalificatie:

Aan de hand van de geregistreerde gegevens verdeelt MPS de bedrijven in milieukwalificatie A,B of C. Bedrijven, zoals het onze, met milieukwalificatie MPS-A telen het meest milieubewust.

Plant van hier

Milieu

Wat?

‘Planten van Hier’ of autochtone planten zijn afstammelingen van bomen en struiken die na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden zijn gaan groeien en zich zeer goed aangepast hebben aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken.

Waarom?

Autochtone planten hebben zich eeuwenlang aangepast aan de lokale groeiomstandigheden waardoor ze over andere genetische eigenschappen beschikken dan niet-autochtone populaties van dezelfde soort. Omdat die overerfbare informatie heel waardevol is, mag ze niet verloren gaan en willen we de genetische diversiteit bewaren.

Autochtone bomen en struiken zijn ernstig bedreigd door ontbossing, bosfragmentering en intensief bosgebruik. Van heel wat soorten blijven er in Vlaanderen maar enkele restpopulaties over. Daarnaast worden die resterende autochtone populaties bedreigd doordat al te vaak niet-autochtone inheemse soorten worden aangeplant. Door inkruising gaat heel wat informatie over de genetische diversiteit verloren.

Om de resterende autochtone populaties van bomen en struiken de nodige kansen op behoud te geven, is het belangrijk dat de genetische diversiteit van de populaties zich verder kan ontwikkelen om sterker te staan in de toekomst. Dit kan door het beschermen van de restpopulaties en het zo veel mogelijk aanplanten van autochtoon plantmateriaal.

Van zaad tot plant:

Oogst

De zaden worden geoogst in door ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) beheerde zaadgaarden of op geselecteerde bomen en struiken die hier al generaties lang staan. Alle oogst wordt in een zaaddatabank bewaard zodat traceerbaarheid van zaad tot plant een feit is.

Opkweek

‘Planten van Hier’ worden met de grootste zorg opgekweekt. Wij kijken erop toe dat deze planten en zaden niet gemengd worden met niet-autochtone soorten en dat ook uit verschillende streken afkomstig materiaal niet gemengd wordt.

Handel

Bij levering zullen autochtone planten of ‘Planten van Hier’ steeds vergezeld worden van een herkomstcertificaat, zodat traceren mogelijk is.

Controle

Het plantmateriaal wordt vanaf de oogst tot en met de handel nauwgezet gecontroleerd. Oogstteams, kwekers en handelaars registreren hun handelingen en waarborgen zo de eigenheid van het label ‘Plant van Hier’.

AlterIAS

Milieu

AlterIAS: alternatieven voor invasieve planten.

Wat is een invasieve plant?

Sommige uitheemse planten verspreiden zich in de natuur en hun opmars is niet te stuiten…

Wanneer is een plant invasief?

 • Door de mens geïntroduceerd buiten het natuurlijk verspreidingsgebied na 1500
 • De potentie hebben te overleven en zich voort te planten in de vrije natuur.
 • Een sterke verspreidingscapaciteit hebben die kan leiden tot een exponentiële toename van de populatie.

Wat zijn de gevolgen van invasieve planten?

Door hun verspreidingscapaciteit verdrijven ze geleidelijk de inheemse soorten en verstoren ze het complexe ecologische evenwicht dat gevormd wordt door structuur en diversiteit van de vegetatie. Invasieve planten kunnen op een ingrijpende manier de eigenschappen van de bodem veranderen en de groei van andere planten remmen. Ook kan er kruising optreden met inheemse soorten en kan er een invloed zijn op bestuivers en diergemeenschappen.

Er zijn echter ook aanzienlijke economische gevolgen want bestrijding is duur en kan aan bepaalde infrastructuren schade aanbrengen.

Lijst van invasieve planten:

Een lijst van invasieve planten is beschikbaar op: http://www.alterias.be/nl/lijst-van-invasieve-en-alternatieve-planten/invasieve-planten

Onze bijdrage:

Preventie en beheer van de populatie:

 • Preventie:
  Door het ondertekenen van een “charter” hebben wij de productie en handel van invasieven stopgezet.
  Via het juist informeren van klanten door kwekers, planters en overheden over de risico’s en de verspreiding van invasieven dmv folders, website enz …
 • Beheer: bestrijding via allerhande technieken ( ….,….,)