You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Algemene privacy voorwaarden

1. Introductie
Als bedrijf hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan uw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zullen al het nodige doen om uw privacy te waarborgen.  Dit privacybeleid is dan ook bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.
2. Wie zijn we?
Boomkwekerijen A. Op de Beeck is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens.  Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Lierbaan 108, 2580 Putte met KBO nummer:  BE 0400.888.033.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Tel: +3215761013
E-mail: info@a-opdebeeck.be
3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
Voornaam, naam, adres, telefoon, fax, e-mail, website en financiële gegevens
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct verwerken van uw bestellingen en om u te contacteren in verband met uw offertes/bestellingen/leveringen wanneer nodig. U zal per e-mail en mogelijk per schrijven ook een bevestiging en herinnering(en) van uw bestelling ontvangen.  Ook gebruiken wij deze gegevens voor het verzenden van onze catalogus.
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u het contactformulier op onze website invult. Wij identificeren u niet op basis van uw IP-adres.
Aanspreektitel/Geslacht
Uw aanspreektitel/geslacht wordt facultatief gevraagd. Daarmee personaliseren wij de communicatie naar u. 
Facturatiegegevens, Bedrijf en BTW-nummer
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak gezien deze nodig zijn voor facturatie - enkel wanneer dit van toepassing is zoals aangegeven in onze Algemene Voorwaarden dewelke u aanvaardt bij het plaatsen van een bestelling.Indien u wenst dat de uiteindelijk facturatie gebeurt op naam van het bedrijf, dan vragen wij u deze gegevens door te geven.
Informatie over rechtspersonen valt niet onder het begrip “persoonsgegevens”.
4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.
De enige manieren waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:
 • Wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoons-gegevens zoals bv. in het kader van herkomstcertificaten en/of het voorkomen van fraude en misbruiken.
 • Wanneer wij beroep doen op derden om een deel van de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, zoals vb. transport.
 • In geval van dienstverlening ter ondersteuning van onze internet omgeving (webhosting) en het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk).
 • Wanneer er beroep wordt gedaan op bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, revisoren, accountants.
5. Maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en om de nauwkeurigheid ervan te handhaven en dit naar fysieke redelijkheid, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Zo hebben wij vb. de volgende maatregelen genomen:
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bij ons 10 jaar bewaard. U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie °7. Welke rechten heeft u?).
7. Welke rechten heeft u?
U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.
 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be
8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres info@a-opdebeeck.be.
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.
9. Aanvaarding?
Bij het plaatsen van een offerte-aanvraag, catalogus of een bestelling, of door het sluiten van een overeenkomst aanvaardt de klant alle bepalingen uit deze Privacyverklaring.